Privacyverklaring

De privacyverklaring (“verklaring”) voor deze website (“site”) beschrijft hoe Interim Connectors BV (“We”, “wij” of “IC”) persoonsgegevens die we over u kunnen verzamelen via de site (“persoonsgegevens”) mag gebruiken en openbaar maken.

Interim Connectors BV, gevestigd aan Noordse Bosje 13, 1211 BD Hilversum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Noordse Bosje 13,
1211 BD Hilversum
www.interimconnectors.nl

J.P. Lanting is de functionaris gegevensbescherming van Interim Connectors. Hij is te bereiken via Joost@interimconnectors.nl of +31615469498

Persoonsgegevens die wij verwerken
Interim Connectors BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Interim Connectors BV verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Interim Connectors BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– IC zal uw persoonsgegevens verwerken in het kader van particuliere arbeidsbemiddeling (tijdelijke tewerkstelling en/of werving), om te voldoen aan de voorschriften en om u de gevraagde informatie of diensten te kunnen verstrekken.
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Interim Connectors BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming
Interim Connectors BV neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Interim Connectors BV) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Interim Connectors BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Persoonsgegevens zullen worden verwijderd op vraag van de betreffende persoon, of in elk geval 5 jaar na èèn van volgende gevallen, gelijk welk zich als laatste zou voordoen: de datum waarop de betrokkene werd ingeschreven; de datum waarop de betrokkene voor het laatst werkte, naar aanleiding van zijn/haar inschrijving; de datum waarop de betrokkene zijn/haar sollicitatie bevestigde, of zijn/haar persoonsgegevens bijwerkte.

Delen van persoonsgegevens met derden
Interim Connectors mag persoonsgegevens bekendmaken aan derden. De bekendmaking aan derden kan zich voordoen in de volgende omstandigheden:
1.We zullen persoonsgegevens bekendmaken aan onze opdrachtgevers wanneer dat nodig en gepast is in verband met het leveren van tewerkstellingsdiensten. Dit altijd na goedkeuring door de kandidaat.
2. We kunnen persoonsgegevens bekendmaken aan bedrijven en personen die we gebruiken om in onze naam bedrijfsfuncties en -diensten uit te voeren. Die functies zijn onder andere het hosten van onze webservers, het analyseren van gegevens, het verstrekken van juridische, boekhoudkundige en marketingdiensten. Op uw verzoek kunnen wij u steeds verdere informatie over deze bedrijven/personen bezorgen.
3. In zover dat noodzakelijk of gepast is, kunnen we informatie bekendmaken aan overheidsinstellingen, consulenten en andere derden om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Interim Connectors BV gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Interim Connectors BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar joost@interimconnectors.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Interim Connectors BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Interim Connectors BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via joost@interimconnectors.nl.

Herzieningen van de verklaring
Indien we deze privacyverklaring wijzigingen, zullen we de bijwerkingen ervan op deze plaats bekendmaken zodat u deze kunt bekijken.